Inspektim & Çertifikim Mëso më shumë... OCER
NË KËRKIM TË CILËSISË
Inspektim & Çertifikim Discover more OCER
NË KËRKIM TË CILËSISË
Inspektim & Çertifikim Discover more OCER
NË KËRKIM TË CILËSISË
Inspektim & Çertifikim Discover more OCER
NË KËRKIM TË CILËSISË
 

KUSH JEMI NE?

 

 

OCER është në rrugëtimin e saj drejt vendit të parë ne tregun e kontrollit të cilësise. Me shërbimet dhe sigurinë tonë ne do të dëshmojmë se mënyra jonë e rrugëtimit është me mirëbesim, bashkëpunim dhe përkushtim në punë.

Stafi ynë dhe rrjeti i partnerëve të besueshëm na mundësojnë të ofrojmë shërbime që garantojnë cilësinë e produkteve dhe shërbimeve në tregun e vendit tonë dhe më gjerë.

 

INSPEKTIME

Inspektimi është vlerësim i specializuar i cili siguron që ne vërtetojmë vlerën, cilësinë dhe sigurinë e produkteve dhe materialeve tuaja.

ÇERTIFIKIME

Çertifikimi është hapi jonë i fundit dhe hapi juaj i parë drejt një rruge të zhvillimit dhe arritjes. Gjithashtu do na e deshmojë ne, ju dhe klientëve tuaj që produktet dhe shërbimet tuaja takojnë të gjitha standarded e cilësisë.

SHERBIMET TONA


Çertifikimi Organik
Çertifikimi Organik
Çertifikimi me ISO 22000
Pavarsisht madhësisë së kompanisë ose produktit, të gjithë prodhuesit e produkteve ushqimore kanë përgjegjësi që të menaxhojnë sigurinë e produkteve të tyre dhe mirëqenien e konsumatorëve të tyre. Prandaj ekziston ISO 22000. ISO 22000 ose Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore konsiderohet çertifikimi më i lart ndërkombëtar që mund të arrihet për siguri ushqimore. Ky standard përfshin parimet e HACCP dhe poashtu përputhet me sistemin e menaxhimit të cilësisë ISO 9001. Në këtë mënyrë krijohet baza ideale për zbatimin e një sistemi të menaxhimit të sigurisë ushqimore i cili është gjithëpërfshirës dhe kosto-efikas. Duke qenë se ISO 22000 është sistem menaxhimi për sigurinë ushqimore mund të përdoret nga çdo kompani që në një mënyrë apo tjetër lidhet me zinxhirin ushqimorë duke filluar nga bujqësia, përpunimi, transporti, magazinimi e deri tek shitja e produkteve ushqimore. Çertifikimi me ISO 22000 ofron garancion në këtë zinxhir ushqimorë globalisht, duke u mundësuar prodhuesve të kalojnë kufijtë dhe t’u ofrojnë njerëzve ushqim që ata mund t’i besojnë. Pasi të jeni çertifikuar me ISO 22000 ju do të përfitoni:  Një standard ndërkombëtar që është i qartë dhe lehtë i auditueshëm, i cili bashkon të gjitha pjesët e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore (FSMS) në një kuadër të vetëm;  Dëshmi të angazhimit ndaj kënaqshmërisë së klientëve;  Përputhshmëri me kërkesat statutore dhe rregullator;  Imazh më të mirë të kompanisë suaj;  Përputhshmëri me sistemet e tjera të menaxhimit (ISO 9001, ISO 14001 etj.)
Çertifikimi me ISO 9001
ISO 9001:2015, i botuar nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO), është një standard ndërkombëtar që tregon kërkesat që duhet përmbushur nga Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë së një organizate. Sistemet e menaxhimit të cilësisë mund të implementohen nga të gjitha llojet e organizatave publike dhe private. Standardi bazohet në tetë parime të menaxhimit të cilat janë: 1. Fokusi tek klienti 2. Udhëheqja 3. Përfshirja e njerëzve 4. Qasja e procesit 5. Qasja e sistemit ndaj menaxhimit 6. Përmirësim i vazhdueshëm 7. Qasja faktike për vendimmarrje 8. Marrëdhënia e mirë reciproke me furnizuesit Kompanitë dhe organizatat që arrijnë çertifikimin e cilësisë kundër standardit ISO 9001 mund të shohin që proceset e tyre kritike kontrollohen në mënyrë më efikase, por gjithashtu do të rrisin performancën e biznesit dhe konkurrencën pasi shumë prej klientëve të tyre kërkojnë çertifikim në mënyrë që të vazhdojnë të bëjnë biznes me ta.
Çertifikimi me ISO 14001
Për kompanitë dhe organizatat të çfardo lloji që kërkojnë mjete praktike për të menaxhuar përgjegjësitë e tyre mjedisore, zgjedhja është ISO 14001. ISO 14001 është Sistemi i Menaxhimit Mjedisor dhe ofron një kuadër praktik për organizatat/kompanitë që synojnë të menaxhojnë rreziqet ekzistuese dhe potenciale ndaj mjedisit dhe të rrisin performancën e tyre mjedisore. Ky sistem integrohet në strukturën e menaxhimit të biznesit me lehtësi duke kontrolluar aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet tuaja kanë ose mund të kenë ndikim në mjedis. Pra, ky sistem ua mundëson organizatave/kompanive që të:  Identifikojnë dhe kontrollojnë ndikimin e aktiviteteve, shërbimeve dhe produkteve të tyre në mjedis;  Përmirësojnë dhe përshtatin vazhdimisht performancën mjedisore;  Zbatojnë një qasje sistematike për përcaktimin e objektivave ndaj mjedisit;  Arritjen e objektivave të synuara dhe dëshmi të arritjes së tyre. Pasi ju të jeni çertifikuar me ISO 14001 do të përfitoni:  Parandalim të ndotjes;  Përputhmëri me legjislacionin mjedisor;  Minimizim të përdorimit të energjisë dhe burimeve duke zvogëluar kostot e operacioneve;  Zvogëlim të rrezikut të penaliteteve dhe çështjeve gjyqësore;  Rritje të besimit të palëve të interesuara;  Mundësi të reja bashkpunimi me klient/biznese tjera të ndërgjegjshëm për mjedisin.
Çertifikimi me OHSAS 18001
OHSAS 18001, ose ndryshe Standardi i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë së Punës, është një standard ndërkombëtar i cili ofron një skemë për të identifikuar, kontrolluar dhe ulur rrezikun që lidhet me shëndetin dhe sigurinë në punë. Zbatimi i tij jep sinjal të qartë se ju e shihni shëndetin dhe sigurinë e punëtorit si një prioritet në organizatën tuaj. Standardi OHSAS 18001 mund të përputhet me standardet e sistemeve të menaxhimit të tjera si ISO 9001 dhe ISO 14001 dhe mund të integrohet lehtësisht me sisteme të menaxhimit të cilësisë, të mjedisit ekzistuese apo të tjera për të arritur efikasitet në proces. Disa prej përfitimeve kryesore të OHSAS 18001:2007 janë:  Përmirësimi i imazhit dhe besueshmërisë së kompanisë tek rregullatorët, konsumatorët dhe publiku;  Adaptimi i praktikave më të mira ndërkombëtare në lidhje me menaxhimin e rrezikut  Siguron shëndet dhe mirëqenie të të punësuarve, kontraktuesve dhe publikut  Përputhshmëri më e lartë me legjislacionin e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë dhe me kërkesa të tjera ligjore  Reduktim të aksidenteve duke eliminuar rreziqet në vendin e punës  Kosto më të ulëta nga reduktimi i kohës joproduktive për shkak të aksidenteve, si dhe tarifa dhe penalitete ligjore të reduktuara
Çertifikimi me HACCP
Analiza e Rrezikut dhe Pikat e Kontrollit Kritik (HACCP) është një sistem menaxhimi i bazuar në shkencë për të siguruar që ushqimi i prodhuar mbetet i sigurt nga rreziqet kimike, fizike dhe biologjike duke monitoruar dhe kontrolluar pikat kritike në të gjitha fazat e prodhimit. Zbatimi i HACCP bazohet në këto shtatë parime: 1. Kryerja e një analizë të rreziqeve 2. Përcaktimi i pikave kritike të kontrollit (CCP) 3. Vendosja e kufijve kritikë 4. Vendosja e procedurave të monitorimit 5. Vendosja e veprimeve korrigjuese 6. Vendosja procedurave të verifikimit 7. Vendosja e procedurave të mbajtjes së të dhënave dhe dokumentimit. Programet e domosdoshme si Praktikat e Mira të Prodhimit/Shëndetit (PMP / PMSH) janë prezantuar për zhvillimin dhe zbatimin e planeve të suksesshme HACCP-it. HACCP mund të zbatohet në të gjitha nivelet e zinxhirit të furnizimit ushqimor, nga prodhimi i ushqimeve dhe procesi i përgatitjes, te paketimi dhe shpërndarja.
Trajnime profesionale për auditor të brendshëm për standardet e lartë përmendura.
Trajnime profesionale për auditor të brendshëm për standardet e lartë përmendura.
Trajnime profesionale për auditor të jashtëm
Trajnime profesionale për auditor të jashtëm
Trajnime për stafin e kompanive në mbajtjen e dokumentave të kontrollit te Cilësisë
Trajnime për stafin e kompanive në mbajtjen e dokumentave të kontrollit te Cilësisë

Pse duhet të çertifikoheni

Përfitimet e ndryshme për nderrmarrjet e certifikuara:

Nëse keni qëllime të rriteni dhe të njiheni si një ndërmarrje profesionale atëherë çertifikimi dhe standardet e menagjimit të cilësisë janë një hap i domosdoshëm. Përderisa jeni ndërmarrje e cila është e përkushtuar drejt kësaj rruge gjithçka që ju duhet është të jeni e përkushtuar ndaj kërkesave të standartit që i nevojitet punës suaj.

1

Identifikimi I rreziqeve dhe mundësive

2

Rritje në marketing dhe shitje

3

Përmirsimi I performancës së stafit

4

Përimirsim në relacion me klientin